5th kalima in Hindi – कलेमा अस्तग़फार (कलेमा तोबा करने का)

बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम अस्तग्फिरूउल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बीन अज़नब्तहु अमदन अव खतअन सीररान अव अलानीयतन व अतुबु इलय्ही मीन अज़्ज़नबील्लज़ी अअ्लमु व मीन अज़्ज़नबील्लज़ी ला अअ्लमु इन्नका अन्ता अल्लामल गुयुब व सत्तारुल ओयुब व ग़फ़्फ़ारूज़्ज़ुनुब वला हव्वला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अजीम अनुवाद में अल्लाह से बख्शिश चाहता हुं, मेरे खुदा, सारे गुनाहॉसे जो … Read more

Subscribe

Signup for the Mushammadi Site Newsletter and get new post notifications straight to your inbox!

6th kalima in Hindi – कलेमा रद्दे कुफ्र (कलेमा कुफ्र बेज़ारी का)

बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजू बिका मिन उशरीका बिका शयअंव व अना अअलमु बिहि व अस्तग्फिरुका लिमा ला अअलमु बिहि तूबतू अन्हु वतबर्रअतु मिनल कुफरी वश शिरकी वल किज़्बी वल गी-बति वल बिद-अति वन्नमी-मति वल फवाहिशी वल बुहतानि वल मआसी कुल्लिहा असलमतु व आमन्तु व अकुलु ल इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अनुवाद अय अल्लाह … Read more

Subscribe

Signup for the Mushammadi Site Newsletter and get new post notifications straight to your inbox!