6th kalima in Hindi – कलेमा रद्दे कुफ्र (कलेमा कुफ्र बेज़ारी का)

बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजू बिका मिन उशरीका बिका शयअंव व अना अअलमु बिहि व अस्तग्फिरुका लिमा ला अअलमु बिहि तूबतू अन्हु वतबर्रअतु मिनल कुफरी वश शिरकी वल किज़्बी वल गी-बति वल बिद-अति वन्नमी-मति वल फवाहिशी वल बुहतानि वल मआसी कुल्लिहा असलमतु व आमन्तु व अकुलु ल इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अनुवाद अय अल्लाह … Read more 6th kalima in Hindi – कलेमा रद्दे कुफ्र (कलेमा कुफ्र बेज़ारी का)