1st kalima in Hindi – कलेमा तय्यब (कलमा पाकी का)

बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अनुवाद अल्लाह के सिवा कोइ इबादत के लायक नहीं, हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम) अल्लाह के रसूल हैं. 2nd kalima in Hindi – कलेमा शहादत (कलेमा गवाही का) 3rd kalima in Hindi – कलेमा तमजीद (कलेमा बुज़ुरगी का) 4th kalima in Hindi – कलेमा तवहीद (कलेमा अल्लाह … Read more

Subscribe

Signup for the Mushammadi Site Newsletter and get new post notifications straight to your inbox!